Home Posao Sadržina koju ima list nepokretnosti

Sadržina koju ima list nepokretnosti

157

Dokumentacija koja je potrebna za obavljanje raznovrsnih pravnih i poslovnih procedura, posebno onih kojima se uređuju obligacioni odnosi, može biti vrlo obimna, detaljna i zahtevna za pripremanje. Upravo takav komplet papira čini list nepokretnosti – vlasnički dokument u kojem se nalaze sve informacije u vezi sa konkretnom, nepokretnom imovinom.

Vlasnička dokumenta su veoma značajna za bilo koju proceduru prometa imovine, zbog čega je list nepokretnosti jedan od osnovnih elemenata kupovine ili prodaje, kao i zakupa, odnosno izdavanja. Ovaj dokument mora da ima određenu, propisanu i potpunu sadržinu, kako bi bio tačan i potpuno validan. 

Naslovna strana za list nepokretnosti

Svaki list nepokretnosti se sastoji od nekoliko papira, koji zajednički čine komplet. Prva strana jeste naslovna, sa osnovnim podacima. U gornjem levom uglu prvi red mora glasiti na Republički geodetski zavod, kao osnovnu državnu instituciju nadležnu za izdavanje zvaničnih podataka. Nakon toga, navodi se naziv jedinice lokalne samouprave koja određeni list nepokretnosti izdaje, a zatim obavezno i datum i vreme izdavanja dokumenta. 

Ovo su vrlo značajni podaci za potvrđivanje validnosti. Nakon toga, na sredini se navodi list nepokretnosti i zvaničan broj i nadležnu katastarsku opštinu, a zatim i sadržaj svakog od narednih papira oznakama počevši sa slovom A, pa tako dalje azbučnim redom. U donjem desnom uglu mora stajati pečat i potpis nadležne osobe za izdavanje papira. 

Glavne strane za list nepokretnosti 

Nakon naslovne, u unutrašnjosti se nalaze glavne strane na kojima su svi podaci u vezi sa zemljištem i nepokretnostima. U zavisnosti od toga da li se radi o vlasničkim papirima u vezi sa zemljištem, objektom na površini poput kuće, stambenog prostora, garaže, pomoćnih građevina i tome slično, razlikuje se struktura i obim dokumentacije. Naime, na strani A i B obično se nalaze podaci o zemljištu i njihovim vlasnicima. Ukoliko se list nepokretnosti izdaje za potrebe dobijanja uvida u skicu, premere i podatke o vlasnicima konkretnog objekta, to se obrazlaže na narednim papirima. Primarni podaci o zemljištu obuhvataju broj parcele iz katastra, zatim broj zgrade ili drugog objekta ukoliko se na toj parceli nalazi, adresa parcele ispod i ili dodatno i u okruženju objekta, kao i površina ii vrsta zemljišta. Na sledećoj strani izlistavaju se svi nosioci prava sa njihovim osnovnim podacima – potpuni vlasnici ili suvlasnici, kao i držaoci. 

Tek nakon toga slede ključni podaci, često podeljeni u više delova i na više strana u vezi sa objektom i tek onda samim stanom, lokalom ili drugim prostorijama: poslovnom ili stambenom zgradom, kućom, garažom ili drugim prostorom. To su najčešće sledeći podaci: brojevi parcele, zgrade, vrsta i namena korišćenja, zatim površina, broj etaža, da li je objekat legalan, u procesu legalizacije ili je nelegalan, da li postoje određena opterećenja i slično. Ova informacija je veoma značajna za prenos prava vlasništva sa prodavca na kupca. Obično se nakon toga navode podaci o nosiocima prava na zgradi, a zatim tek na sledećim stranama identične informacije samo u vezi sa stanom ili drugim objektom koji je predmet prometa ili interesovanja.

List nepokretnosti je važan dokument, koji je bitan za dokazivanje vlasničkih prava, kao i postojanja određenih tereta i ograničenja za realizaciju procedure prometa na tržištu nekretnina. Izdaje se od strane lokalne katastarske službe, a može se dobiti i podnošenjem elektronskog zahteva.